ANEXA 1A
la normele metodologice

CERERE
pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului

 

Judetul CONSTANTA
Primaria TOPALU

Nr. unic de inregistrare al ofertei
din registrul de evidenta
Nr 149 din 04.10.2018

Numele si prenumele functionarului
primariei care primeste cererea
Cojocaru Daniela

Semnatura functionarului care primeste
oferta de vanzare

 


Stimata doamna primar/Stimate domnule primar,

      1. (*) Subsemnatul/Subsemnata BURLACU STEFANA , CNP , in calitate de proprietar, identificat/identificata cu CI seria si nr KZ 092289, eliberat(a) de SPCLEP CONSTANTA, data si locul nasterii 06.03.1950, localitatea/judetul/tara TOPALU,CONSTANTA, telefon ..................., e-mail ...................
      2. (**) cu domiciliul in: CONSTANTA, STR. SALCIILOR, NR. ---
cetatenia ................., starea civila .................,
impreuna cu
      1. (*) Subsemnatul/Subsemnata DINU VIORICA-ELENA , CNP , in calitate de proprietar, identificat/identificata cu CI seria si nr KZ 171803, eliberat(a) de SPCLEP MANGALIA, la data de 10.02.2014, nascuta la data de 11.091952, in localitatea TOPALU
      2. (**) cu domiciliul in: MANGAIA, STR. STEFAN CE MARE, NR. 17, BL.M7,SC B, AP ---
in calitate de vanzatori co-proprietari ai terenului ce face obiectul vanzarii
      3. (**) resedinta in Romania (daca este cazul): localitatea ......................, str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...................., codul postal ..........., telefon .................., fax ..................., e-mail ................................ ,
      4. (***) Prin ....................... , CNP ....................... , identificat/identificata cu CI seria si nr ........... , in calitate de .............. , conform .............. , adresa .............. ,

      avand in vedere dispozitiile Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afisarea ofertei de vanzare anexata, in termenul prevazut de Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare.

      Am cunostinta despre existenta urmatorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preemptiune asupra ofertei mele de vanzare:

1. Din categoria "coproprietari"


2. Din categoria "arendasi"


3. Din categoria "proprietari vecini"
   - MATEI ION, Adresa : TOPALU, CONSTANTA
   - MURAT MARIA , Adresa : TOPALU, CONSTANTA


4. Statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.


 


      Declar ca sunt proprietar al terenului in suprafata de 3.2500 ha situat in extravilanul localitatii TOPALU, identificat cu numar cadastral 102247, inscris in cartea funciara nr. 102247 a localitatii TOPALU care face obiectul ofertei de vanzare.
      Declar ca:
- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da |_| Nu |_|;
- terenul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|;
- am cunostinta si am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu privire la instrainarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

      In sustinerea cererii, depun urmatoarele acte doveditoare *1)
CERTIFICAT MOSTENITOR TITLU PROPRIETATE EXTRRAS CARTE FUNCIARA EXTRAS DE PLAN CADASTRAL DE CARTE FUNCIARA
     Sunt de acord ca datele din cererea pentru afisarea ofertei de vanzare, din oferta de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete.
     Am luat cunostinta ca informatiile din prezenta cerere si din actele atasate vor fi prelucrate conform Regulamentului UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Vanzator/Imputernicit,
BURLACU STEFANA
(numele si prenumele in clar)
Semnatura
..................................
DINU VIORICA-ELENA
(numele si prenumele in clar)
Semnatura
..................................

Data
04.10.2018


      NOTE:

- Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Campurile notate cu (**) se completeaza de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene.
- Campurile notate cu (*) se completeaza de catre proprietar.
- Campurile notate cu (***) se completeaza de catre imputernicit. In acest caz, prezinta documentele doveditoare a calitatii de imputernicit.
------------ *1)
- copie a BI/CI al/a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;
- copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
- extras de carte funciara de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate Stereografic 1970, daca este cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegatiei, precum si o copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate;
- alte documente doveditoare, dupa caz.


 

ANEXA 1B
la normele metodologice

OFERTA DE VANZARE TEREN

 

      Subsemnatul/Subsemnata *1),
BURLACU STEFANA avand adresa de comunicare in: CONSTANTA, STR. SALCIILOR, NR. --- telefon ................... ,
      Subsemnatul/Subsemnata *1),
DINU VIORICA-ELENA avand adresa de comunicare in: MANGAIA, STR. STEFAN CE MARE, NR. 17, BL.M7,SC B, AP ---
      vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 3.2500 (ha), la pretul de 42250.0 LEI (patruzeci si doi mii doi sute cincizeci lei si zero bani) *2)
      Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: plata la vanzare

Date privind identificarea terenului:

 

Specificare

Informatii privind terenul

Comuna
Orasul
Judetul

Suprafata
- HA -

Numar
Cadastral

Numar
Carte
Funciara

Numar
Tarla / lot

Numar
Parcela

Categoria
de folosinta

Se completeaza
de catre
vanzator

TOPALU

3.2500

102247

102247

157

A 791/5/10

ARABIL

Verificat
primarie

 

     Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete.

Vanzator/Imputernicit,
BURLACU STEFANA
(numele si prenumele in clar)
Semnatura
..................................
DINU VIORICA-ELENA
(numele si prenumele in clar)
Semnatura
..................................

Data
04.10.2018


      NOTE:

- Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile.
------------
*1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului.
*2) Se va completa in cifre si litere.
*3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.
*4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.